راهنمای نصب و عملکرد

لرزه گیرهای ERT عرضه شده کاملا” آماده برای نصب می باشد. استاندارد فلنچ های مونتاژ شده روی این قطعات بر اساس سفارش مشتری است. به هنگام نصب معمولا نیازی به هرگونه واشر آب بندی نمی باشد. لطفا در هنگام نصب موارد ذیل را رعایت نمائید.

ERTEASH expansion joints are provided ready for installation .The flanges can be turned into any desired position. Additional sealing’s usually are not necessary. For installation please observe the following:

۱- قبل از نصب لرزه گیر از وجود سطوح آب بندی (ریس آب بندی فلنچ) برروی فلنچ های مقابل اطمینان حاصل کنید. بر آمدگی انتهای لوله فرو رفتگی یا زبانه دار شدن تمام یا قسمتی از سطوح آب بندی به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باعث صدمه دیدن به قسمت لاستیکی هم می گردد.

توجه: وقتی از فلنچهای slip-on استفاده میگردد توجه داشته باشیدکه قطر خارجی فلنچ میبایست از سطح آبندی لرزه گیر (ریس لاستیکی روی جونیت لاستیکی) بزرگتر باشد.

۱) Prior to the installation of the expansion joint ensure that the mating flanges have satisfactory sealing surfaces. Protruding pipe ends, grooves and tongues are not permitted as the sealing surface of the bellows might be destroyed.

Attention: when using slip-on flanges the outside diameter must be larger than the sealing surface of the expansion joint.

۲- به ارتفاع صحیح در هنگام نصب توجه داشته باشید: کشیدگی بیش از حد مجاز لرزه گیر به هنگام نصب باعث خارج شدن محل بید لاستیکی از فرو رفتگی تعبیه شده برای آن در فلنچ می گردد (لطفا به شکل ۱ – ۱ نگاه کنید) . به هنگام سفت کردن پیچ ها در چنین حالتی جونیت لاستیکی لرزه گیر صدمه جدی خواهد دید. برای کاهش ارتفاع بیش از حد مجاز و رسیدن به ارتفاع مجاز استفاده از فلنچ های دو سر ریس پیشنهاد میگردد و این فلنچ ها  در صورت نیاز قابل ابتیاع است. توجه داشته باشید در صورت کاهش ارتفاع مجاز برای نصب میزان محدوده حرکت لرزه گیر در هنگام کار کاهش می یابد. 

۲) Pay attention to the correct installation length: The pulling of expansion joints into installation gaps which are too large will lengthen the rubber bellow and might lead to the collar being drawn out of the flange groove (see picture 1-1). During the subsequent tightening of the screws the collar of the bellows would be crushed asymmetrically.

Please note: A considerable lengthening during installation decreases the allowable range of movement during operation. To shorten installation gaps, distance flanges are available.

۳- کارت گارانتی لرزه گیر را که تاریخ تولید آن روی آن نوشته شده است را پس از نصب بصورتیکه روی لرزه گیر قرار دهید که این تاریخ قابل مشاهده باشد.

۳) If possible install the expansion joints in such way that the date of production is visible.

۴-پیچ ها حتما میبایستی از سمت فلنچ لرزه گیر وارد شدند. در صورتی که این کار عمل نیست حتما مطمئن شوید که انتهای خروجی پیچ با بدنه لاستیکی جوینت در تماس نمی باشد. و فاصله مناسبی را از آن دارد. (به شکل ۱ – ۱ توجه کنید)

۴) Screws should be inserted from the expansion joint side.

If this is not feasible, it must be assured that the bellows may not touch the screws in all operating conditions. (see picture 1-1 )

۵- پیشنهاد ما این است که از پیچ های کلاس ۸.۸. استفاده نمائید. پیچ ها میبایست در ۳ مرحله بصورت ضربدری سفت شوند.

وقتی از ترکمتر استفاده می شود.

مرحله یک:

پیچ ها با دست بسته شوند

مرحله دوم:

با ترک متر  nm50 بصورت ضربدری سفت شوند.

مرحله سوم:

بصورت ضربدری با توجه به جدول ذیل سفت شوند.

تا سایز DN 80           حداکثر ۸۰ NM

تا سایزDN 300          حداکثر ۱۰۰ NM

تا سایز DN 500         حداکثر  ۱۳۰ NM

هرگز از ابزارهایی که لبه های تیزی دارند برای سفت  کردن استفاده ننمائید، چرا که برخورد این قسمت های تیز با جوینت لاستیکی باعث صدمه جدی به آن می شود.

۵) We recommend using bolts of property class 8.8. The bolts have to be fastened crosswise in 3 uniform steps.

When using a torque wrench:

۱st step:

Tighten bolts equally by hand (pay attention to parallel sealing surfaces!).

۲ nd step:

Fasten crosswise with torque 50 Nm.

۳rd step:

Fasten crosswise

Approx.torque

Up to DN 80                max.  ۸۰ Nm

Up to DN300               max.100Nm

Up to DN500               max.130Nm

Do not use any sharp-edged tools which might damage the rubber bellow in case the tool slips.

۶- در صورتی که در هنگام نصب امکان استفاده از ترک متر را ندارید می توانید پیچ ها را بصورت ضربدری سفت کنید تا جایی که فاصله بین سطح فلنچ لرزه گیر و فلنچ مقابل (که ما آنرا در شکل  Y نامیدیم به شکل ۱-۱ توجه کنید) به حدود ۳mm میلی متر برسد.

۶) If no torque wrench can be used during installation, the screws may only be tightened to an extent that between the metal flanges a distance “Y” of at least 3 mm remains. ( see picture 1-1 )

۷- فشار تست برای لرزه گیرها برابر است با ۱.۵xPN

۷) The test pressure of a bellow or flange is 1.5xPN.

۸- جوینت های لاستیکی به هیچ عنوان نبایستی رنگ شوند چرا که حلالها باعث تخریب روکش لاستیکی می شوند. در ضمن پوشش های رنگی از بازرسی های ظاهری هم جلوگیری بعمل می آورند.

۸) The rubber bellow of the expansion joint must not be painted! Solvents can damage the rubber cover; furthermore the colour coat impedes a proper visual inspection.

۹- در هنگام جوشکاری و برشکاری حتما میبایستی قسمتهای لاستیکی کاملا در مقابل حرارت و دیگر عوامل محافظت گردد. در هنگام جوشکاری های الکتریکی هم از عدم گذشتن جریان الکتریکی از قسمت لاستیکی اطمینان حاصل نمائید.

۹) When welding and cutting, the rubber bellow must be protected against heat by all means .For electric welding it must be insured that the electric current dose not pass through the bellows.

۱۰- از تابش حرارتی دائمی بالاتر از ۹۰ درجه سانتی گراد هم جلوگیری نمایید. در صورت نیاز می توانید از پوشش های محافظ که در کاتالوگ شرح آن است ، استفاده نمایید.

۱۰) Permanent radiation heat above 90 C must be avoided.

 If necessary flame protection covers should be used.

۱۱- بصورت کلی بهتر است از لرزه گیرهای لاستیکی تحت بازرسی ظاهری بصورت روتین قرار گیرند.بازرسی ظاهری لرزه گیرهای  لاستیکی  میتواند وجود خساراتی در قسمت لاستیکی  ویا سفت شدن بیش از حد متعارف قسمت لاستیکی که با فشار دادن انگشت شست روی آن قابل لمس است را مشخص نمایید.

۱۱) Rubber expansion joints are subject to wear and must be included to the pipe system (visual inspection of the expansion joint regarding damages as well as inspection for hardening by pushing in with a thumb.) 

شکل ۱-۱